ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το MOF4AIR θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 χρησιμοποιώντας στερεά υλικά προσρόφησης και αναπτύσσοντας προηγμένες τεχνολογίες δέσμευσης CO2 υψηλής απόδοσης με τη χρήση MOF, οι οποίες, κατάλληλα προσαρμοσμένες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας.

Το MOF4AIR θα προωθήσει την υιοθέτηση τεχνολογιών CCS παρέχοντας μια αξιόπιστη λύση τεχνολογικού επιπέδου ωριμότητας TRL6 που θα ταιριάζει με τις ανάγκες των τελικών χρηστών, ιδίως με τη μείωση του ενεργειακού τιμήματος (energy penalty) περισσότερο από 10%. Οι λύσεις που θα αναπτυχθούν θα έχουν μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους, λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύ φάσμα εφαρμογής σε βιομηχανίες και συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) έντασης άνθρακα, κυρίως μέσω του βιομηχανικού συμβουλίου συνεργατικών σχηματισμών (Industrial Cluster Board) του έργου.

Αποτελέσματα του έργου

2, μεταξύ άλλων με:

•  Παραγωγή MOFs υψηλής απόδοσης
•  Επιβεβαίωση της απόδοσης των επιλεγμένων διεργασιών δέσμευσης
•  Αύξηση της απόδοσης των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα (CC)

– Η ειδική κατανάλωση ενέργειας για τη δέσμευση του CO2 (Specific Primary Energy Consumption per CO2 Avoided – SPECCA) για VPSA (vacuum pressure swing adsorption) με χρήση κενού για την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου και για MBTSA (Moving bed temperature swing) με χρήση θέρμανσης για την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου σε όλες τις διεργασίες εκπομπής άνθρακα που μελετήθηκαν, είναι μικρότερη από 2,5 GJLHV/tCO2

– Κόστος δέσμευσης για όλους τους τομείς και υποτομείς μικρότερο από 25€/tCO2

– Ενεργειακό τίμημα μικρότερο του 18%

– Πρόσθετο κόστος μικρότερο του 10%

2, το MOF4AIR:

– Θα συμπεριλάβει 4 συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) στο Συμβούλιο Βιομηχανικού Συνεργατικού Σχηματισμού [Industrial Cluster Board (ICB)] που θα δημιουργηθεί

– Στο ICB θα συμμετέχουν 10+ βιομηχανικοί τομείς

– Την προώθηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην προσρόφηση CO2 με χρήση MOF

Το MOF4AIR θα συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ( SDGUN – Sustainable Development Goals of the United Nations ) 7 και 13 με:

– Μείωση των εκπομπών CO2 από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα κατά 95%

– Ελαχιστοποίηση της αύξησης του κόστους από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με CCS σε σύγκριση με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας χωρίς CCS κατά 20%