Παραδοτεα

Το έργο MOF4AIR θα δημοσιεύσει διάφορα παραδοτέα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου από διαφορετικούς εταίρους. Αυτή η σελίδα απαριθμεί τα παραδοτέα που θα δημοσιευτούν σε κάθε πακέτο εργασίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα παραδοτέο, κάντε κλικ σε αυτό!

Μόνο τα δημόσια παραδοτέα θα είναι προσβάσιμα.

ΠΕ1: Προσδιορισμός των καταλληλότερων διεργασιών και MOFs, υπεύθυνος CNRS

Π1.1: Κατάλογος με τα υποψήφια MOF

Σε αυτό το παραδοτέο, οι εταίροι του MOF4AIR επικεντρώνονται στην απαρίθμηση των υποψηφίων MOF για ενεργειακά αποδοτική δέσμευση άνθρακα σε βιομηχανικό επίπεδο.

Για το παραδοτέο Π1.1, εντοπίστηκαν συνολικά 24 MOFs από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Όλα αυτά τα MOF επιλέχθηκαν με βάση τις αποδόσεις τους, συμπεριλαμβανομένου της χωρητικότητας σε CO2, της επιλεκτικότητας CO2/22 και της θερμότητας προσρόφησης όπως έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Για την επιλογή ενός συγκεκριμένου MOF, οι εταίροι του MOF4AIR ελέγχουν πάντοτε τη σταθερότητα αυτού του συγκεκριμένου MOF με την παρουσία ρύπων (όπως H2S, SO2 και νερό που υπάρχουν κανονικά στα καυσαέρια), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια ενεργειακά αποδοτική διεργασία δέσμευσης άνθρακα σε βιομηχανικό επίπεδο. Η δυνατότητα εφαρμογής των MOFs σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι επίσης ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής τους ως υποψηφίων.

Διάγραμμα ροής και προδιαγραφές των τμημάτων της διεργασίας στην επιδεικτική εφαρμογή.

Αυτό το παραδοτέο θα περιλαμβάνει το διάγραμμα ροής της διεργασίας της επιδεικτικής μονάδας μαζί με τις προδιαγραφές των κύριων τμημάτων της εγκατάστασης.

Σε αυτή την εργασία, το βασικό διάγραμμα ροής της διεργασίας (PFD) της επιδεικτικής μονάδας και οι προδιαγραφές των κύριων τμημάτων που θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευελιξία στις δοκιμές, θα καθοριστούν με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της κάθε επιδεικτικής εφαρμογής. Το παραδοτέο αυτής της εργασίας θα είναι μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το διάγραμμα σωληνώσεων και εξαρτημάτων ( Piping and Instrumentation Diagram – P & ID) και τα σχέδια εφαρμογής που θα δοθούν υπεργολαβία στην εταιρεία Engineering Procurement Construction (EPC).

Π1.3: Κριτήρια απόδοσης των συστημάτων προσρόφησης για διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές

Αυτό το παραδοτέο θα παρέχει τους τεχνικοοικονομικούς στόχους της διεργασίας προσρόφησης.

Ο στόχος αυτού του παραδοτέου είναι να παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους τεχνικοοικονομικούς στόχους για τη διεργασία ρόφησης. Αυτοί οι τεχνοοικονομικοί στόχοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παροχή του μέγιστου κόστους κεφαλαίου και του μέγιστου λειτουργικού κόστους, ώστε η διεργασία διαχωρισμού του CO2 να μπορεί να είναι οικονομικά ανταγωνιστική με την τεχνολογία αναφοράς για κάθε βιομηχανική εφαρμογή.

ΠΕ2: Επικύρωση των καλύτερων MOFs, υπεύθυνος CNRS

Π2.1: Παραγωγή 10g δειγμάτων MOF που έχουν προσδιοριστεί στο ΠΕ1

Σε αυτό το παραδοτέο δίνεται έμφαση στην παραγωγή των υποψήφιων MOF που έχουν προσδιοριστεί στο Π1.1 σε κλίμακα 10g με πλήρεις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών περιλαμβάνοντας προκαταρκτικές μελέτες προσρόφησης.

Στο Π2.1, παρέχονται πληροφορίες για την διαδικασία παραγωγής των MOFs (προεπιλεγμένα στο Π1.1) σε κλίμακα των 10 g. Τα MOFs συντίθενται μέσω αναρροής (ή θερμομηχανικής) διεργασίας χρησιμοποιώντας μια «πράσινη» προσέγγιση. Τα στερεά θα χαρακτηριστούν μέσω διαφόρων τεχνικών όπως περίθλαση σκόνης, θερμο-βαρυτική ανάλυση (TGA), υπέρυθρη (IR) φασματοσκοπία και Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Ακολουθώντας τα παραπάνω, το πορώδες του στερεού θα επιδειχθεί (σύμφωνα με τη θεωρία Brunner-Emmett-Teller BET) μέσω προσρόφησης N2 στους 77K. Τέλος, οι ιδιότητες (χωρητικότητα και ενθαλπία προσρόφησης) των στερεών υλικών προσρόφησης του CO2 θα παρουσιαστούν.

Π2.2: Έκθεση για την εκτίμηση της σταθερότητας των MOFs σε συνθήκες λειτουργίας

Θα ενημερωθεί σύντομα

Π2.3 Έκθεση για την εκτίμηση της απόδοσης προσρόφησης του CO2 για τα σταθερά MOFs

Τα MOFs που έχουν προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση προσρόφησης (Π2.2) θα υποβληθούν σε πειράματα CO2/N2 συν-προσρόφησης/αναγέννησης χωρίς και με παρουσία νερού χρησιμοποιώντας καινοτόμες διεργασίες όπως την VPSA (vacuum pressure swing adsorption) με χρήση κενού για την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου και την MBTSA (Moving bed temperature swing) με χρήση θέρμανσης για την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου. Η επίδραση του νερού στην απόδοση του MOF θα εκτιμηθεί ακολούθως (επιλεκτικότητα, αναγέννηση and θερμοδυναμική).

Τα επιλεγμένα MOFs (Π2.2) που προσδιορίσθηκαν σε συνθήκες λειτουργίας (Π1.2) θα εκτιμηθούν. Η παραπάνω εκτίμηση θα πραγματοποιηθεί βάσει των βαρυτικών/μανομετρικών μετρήσεων επί ξηρού (3-15% CO2 σε N2) και σε συνθήκες υγρασίας (5% H2O, 3/15% CO2 σε N2), με σχετική θερμοκρασία και υγρασία  (1 atm, 40°C and 80°C) στη διεργασία προσρόφησης και με καινοτόμες καμπύλες μετρήσεων σε συνθήκες επί ξηρού. Για κάθε επιλεγμένο MOF, αυτές οι μετρήσεις περιλαμβάνουν την εκτίμηση της ενεργής χωρητικότητας (ισοθερμικές προσρόφησης), την επιλεκτικότητα, την απόδοση σταθερότητας (κύκλοι προσρόφησης), την επίδραση της παρουσίας νερού, την ικανότητα αναγέννησης (δοκιμές εκρόφησης σε διαφορετικές θερμοκρασίες). Η επίδραση του νερού θα μελετηθεί ενδελεχώς για να εκτιμηθεί η επίπτωση στην απόδοση της προσρόφησης που σχετίζεται με τη φύση/δομή του MOF. Αυτή η πειραματική προσπάθεια θα συσχετιστεί σταδιακά με την προσομοίωση Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) ώστε να προκύψουν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την συν-προσρόφηση σε θερμοδυναμικό επίπεδο προς επιβεβαίωση της πειραματικής τάσης.

Π2.4 Επικύρωση των επιλεγμένων MOFs για περαιτέρω εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα

Θα ενημερωθεί σύντομα

ΠΕ3: Επικύρωση του διαμορφωμένου υλικού στο εργαστήριο, υπεύθυνος UMONS

Π3.1: Περιγραφή των καλύτερων μεθόδων για την παραγωγή διαμορφωμένων MOFs σε κλίμακα 100-200 g

Σε αυτό το παραδοτέο παρουσιάζεται η καλύτερη μέθοδος για διαμόρφωση του καθενός από τα επιλεγμένα MOFs του ΠΕ.2 σε κλίμακα 100-200 g.

Στο Π3.1 παρέχεται ένα βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο για την σύνθεση σε μεγάλη κλίμακα (~ 500 g) των δυνητικών MOFs σε μορφή σκόνης χρησιμοποιώντας μια πιο «πράσινη» προσέγγιση. Στη συνέχεια, με την βοήθεια των λοιπών εταίρων θα επιδειχθεί το καλύτερο πρωτόκολλο για τη διαμόρφωση του κάθε στερεού. Όλα τα διαμορφωμένα υλικά θα χαρακτηριστούν και θα δοκιμαστούν σε μηχανική αντοχή (crushing tests). Επίσης, θα χαρακτηριστούν ως προς την ανηγμένη επιφάνεια (προσρόφηση N2) και το πορώδες (διείσδυση υδραργύρου – Hg) των διαμορφωμένων δοκιμίων δίνοντας την βέλτιστη ογκομετρική χωρητικότητα CO2 και επιλεκτικότητα CO2/N2 των MOF που έχουν προσδιοριστεί. Η διαδικασία της διαμόρφωσης θα πρέπει να αποσκοπεί σε διαφορετικά μεγέθη δοκιμίων, τα οποία εξαρτώνται από τη φύση των πιλοτικών δοκιμών ρόφησης. Η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαμόρφωσης θα πραγματοποιηθούν στην SINTEF και CNRS-Paris σε κλίμακα 10 g. Η KRICT θα βοηθήσει και τα δύο ερευνητικά κέντρα να εδραιώσουν τον καλύτερο τρόπο διαμόρφωσης. Οι πλέον υποσχόμενες μέθοδοι διαμόρφωσης θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ώστε να παραχθούν διαμορφωμένα σωματίδια σε κλίμακα 100-200 g.

Π3.2 Χαρακτηρισμός και εκτίμηση των αποδόσεων των διαμορφωμένων MOFs σε προσρόφηση CO2

Έλεγχος ποιότητας διαμορφωμένων και σε μεγαλύτερη κλίμακα δειγμάτων με χαρακτηρισμό δομής και εκτίμηση απόδοσης προσρόφησης.

Η ποιότητα των διαμορφωμένων και σε μεγαλύτερη κλίμακα δειγμάτων θα ελεγχθούν αρχικά υλοποιώντας μια σειρά πειραμάτων προς χαρακτηρισμό των εξής: μέτρηση πορώδους N2, διείσδυση υδραργύρου, διάθλαση σκόνης χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, θερμική ανάλυση, σάρωση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο συνδυασμένο με ανάλυση EDX (Energy-dispersive X-ray) και υπέρυθρη (IR) φασματοσκοπία ή φασματοσκοπία Raman. Η μηχανική αντοχή θα δοκιμαστεί με μηχανικές δοκιμές (crushing and attrition tests). Μεμονωμένες παράμετροι ισορροπίας προσρόφησης CO2, N2 και H2O θα μελετηθούν στα διαμορφωμένα υλικά χρησιμοποιώντας ογκομετρικές/μανομετρικές ή βαρομετρικές μεθόδους. Καινοτόμες πειραματικές καμπύλες θα υλοποιηθούν για τη μελέτη προσρόφησης, τις παραμέτρους μεταφοράς μάζας και τη μέτρηση σταθερών κίνησης για την προσρόφηση διαφορετικών υλικών. Επίσης θα προσδιοριστούν η θερμική ικανότητα και θερμική αγωγιμότητα των διαμορφωμένων MOFs.

Περαιτέρω δοκιμές για η μελέτη της σταθερότητας των MOFs σχετικά με την παρουσία SO2 και NOx θα πραγματοποιηθούν ώστε να είναι σίγουρο ότι η διαδικασία διαμόρφωσης και το συνδετικό υλικό δεν έχουν επιδράσει στη σταθερότητα των MOF’s σε σχέση με τις προσμείξεις.

ΠΕ4: Μοντελοποίηση και τεχνικο-οικονομική αριθμητική βελτιστοποίηση, υπεύθυνος SINTEF

Π4.1: Απόκτηση πληροφοριών για ανταγωνιστικές ισοθερμικές καμπύλες προσρόφησης

Θα ενημερωθεί σύντομα

Π4.2 Ενσωμάτωση διεργασίας και προσδιορισμός Κύριων Δεικτών Επίδοσης (KPIs) για δέσμευση CO2

Σε αυτό το παραδοτέο προσδιορίζεται το πλαίσιο όπου υπολογίζονται οι τεχνικοί και οικονομικοί Κύριοι Δείκτες Επίδοσης των διαφορετικών MOF για διαδικασίες προσρόφησης σε διαφορετικές βιομηχανίες.

Σε αυτό το παραδοτέο, θα προσδιοριστεί το πλαίσιο για τον υπολογισμό των τεχνικών και οικονομικών Κύριων Δεικτών Επίδοσης (ειδική πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση CO2 που αποφεύγεται – specific primary energy consumption for CO2 avoided (SPECCA), κόστος CO2 που αποφεύγεται, κόστος προϊόντος, ενεργειακό τίμημα) των διαφορετικών διεργασιών προσρόφησης με MOF που αναπτύχθηκαν στο έργο όταν ενσωματώθηκαν στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας. Οι συναρτήσεις για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου και του λειτουργικού κόστους για τη δέσμευση CO2 καθώς και για τον υπολογισμό των συνολικών KPIs για τους διαφορετικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βιομηχανικές εφαρμογές θα προσδιοριστούν, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία βελτιστοποίησης.

Π4.3: Διαδικασία προσομοίωσης και βελτιστοποίηση διεργασίας προσρόφησης

Θα ενημερωθεί σύντομα

ΠΕ5: Επικύρωση των επιλεγμένων τεχνολογιών διαχωρισμού σε σχετικό περιβάλλον, υπεύθυνος SINTEF

Π5.1 Παράδοση των διαμορφωμένων προσροφητικών μέσων MOF για δοκιμή στο επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας TRL5.

Περιορισμένος αριθμός διαμορφωμένων MOFs σε κλίμακα 1-3 kg θα κατασκευαστεί για τους πιλοτικούς σταθμούς (TRL5). Επίσης θα δοθούν οι φυσικές ιδιότητες των διαμορφωμένων MOFs σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Τέσσερα διαμορφωμένα προσροφητικά μέσα MOF που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν στα ΠΕ2 και ΠΕ3 θα διαμορφωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα 1-3 kg πραγματοποιώντας δοκιμές με διεργασίες VPSA και MBTSA σε TRL5.

Προηγμένες φυσικές ιδιότητες των διαμορφωμένων MOFs σε μεγαλύτερη κλίμακα θα επιτευχθούν και θα καταγραφούν περιλαμβάνοντας διάθλαση σκόνης χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, μέτρηση πορώδους N2, ισοθερμικές ρόφησης CO2, N2, πυκνότητα σωματιδίων και δοκιμές crushing/attrition ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υλικών που έχουν παραχθεί.

Π5.2 Βασικά αποτελέσματα από δοκιμές MOF με διεργασίες VPSA και MBTSA

Θα ενημερωθεί σύντομα

Π5.3 Συστάσεις για μετάβαση στην υψηλότερη κλίμακα TRL6

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τη διαδικασία προσομοίωσης και δοκιμής και συστάσεις για μετάβαση σε υψηλότερη κλίμακα.

Βάσει των πειραματικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πιλοτικά στην κλίμακα εργαστηρίου (Π5.2) και της μοντελοποίησης στο ΠΕ4, η κατεύθυνση για διεργασίες VPSA και MBTSA σε μεγαλύτερη κλίμακα θα συζητηθεί, τροφοδοτώντας το ΠΕ6 για την κατασκευή των επιδεικτικών πιλοτικών σε TRL6 σε εφαρμογές στη βιομηχανία.

ΠΕ6: Αύξηση κλίμακας και επίδειξη σε βιομηχανικό περιβάλλον, υπεύθυνος TUPRA

Π6.1 Τουλάχιστον ένα διαμορφωμένο MOF σε κλίμακα 20-50kg

Δημιουργία διαμορφωμένου MOF σε μεγαλύτερη κλίμακα 20-50 kg για δοκιμές σε επιδεικτικές εφαρμογές. Επίσης θα δοθούν οι φυσικές ιδιότητες σε διαμορφωμένα MOF μεγαλύτερης κλίμακας.

Υλικά επιλεγμένα από το ΠΕ5 θα διαμορφωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα 20-50 kg για δοκιμές σε κάθε επιδεικτική εφαρμογή. Προηγμένες φυσικές ιδιότητες των MOFs σε μεγαλύτερη κλίμακα θα επιτευχθούν και θα καταγραφούν περιλαμβάνοντας διάθλαση σκόνης χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, μέτρηση πορώδους N2, ισοθερμικές ρόφησης CO2, N2, πυκνότητα σωματιδίων και δοκιμές crushing/attrition ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υλικών που έχουν παραχθεί.

Π6.2 Πρωτότυπα έτοιμα προς επίδειξη

Το παραδοτέο 6.2 είναι η έκθεση δοκιμών και θέσης σε λειτουργία (commissioning report) των τριών επιδεικτικών μονάδων. Η έκθεση θα περιλαμβάνει περιγραφή των τριών πιλοτικών μονάδων καθώς δύναται να υπάρχουν διαφορές σε διάταξη/σχεδιασμό.

Το παραδοτέο Π6.2 είναι η έκθεση δοκιμών και θέσης σε λειτουργία των επιδεικτικών μονάδων και σχετίζεται με την Εργασία 6.2. Η μονάδα πρέπει να δοκιμαστεί και να επικυρωθεί πριν την ενσωμάτωσή της στις τρεις επιδεικτικές εφαρμογές. Η έκθεση θα επικεντρώνεται πρωτίστως στις απαιτήσεις για κάθε μονάδα: δοκιμές διαρροής, έλεγχος μέτρων ασφαλείας… Στη συνέχεια, βαθμονόμηση και ρύθμιση των βρόχων ελέγχου θα αντιστοιχούν σε συνεχή λειτουργία (24/7) της μονάδας. Συγκεκριμένες διατάξεις θα προσδιορισθούν για το τμήμα απαγωγής καυσαερίων σε κάθε μονάδα που αφορά στη δέσμευση CO2. Οι δοκιμές και η θέση σε λειτουργία θα περιγράφονται λεπτομερώς για κάθε πιλοτικό δεδομένου ότι ίσως πραγματοποιηθούν διαφορετικές δοκιμές ανάλογα με το σχεδιασμό ή/και τη διάταξη.

KPIs: επιτυχής δοκιμή διαρροής (υπό πίεση και σε συνθήκες κενού), επιβεβαιωμένα μέτρα ασφαλείας σε κατάσταση λειτουργίας, επικύρωση των συγκεκριμένων βρόχων ελέγχου για κάθε μονάδα.

Π6.3 Έκθεση μετρήσεων εισόδου-εξόδου καυσαερίων σε συνθήκες λειτουργίας

Η απόδοση των μέσων προσρόφησης MOF που αναπτύχθηκαν και δημιουργήθηκαν σε μεγαλύτερη κλίμακα για τη δέσμευση CO2 θα δοκιμαστούν σε τρεις διαφορετικές επιδεικτικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας καυσαέρια σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει αποτελέσματα σχετικά με την επικύρωση και επίδειξη των μικρορυθμίσεων για την τελειοποίηση των συστημάτων δέσμευσης CO2 με MOF σε πραγματικό περιβάλλον (TRL6) σε τρεις διαφορετικές επιδεικτικές εφαρμογές, ονομαστικά TCM με δέσμευση CO2 από καυσαέρια σταθμού συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού και από υπόλειμμα καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοστερεάς κλίνης (Fluid Catalytic Cracker – FCC), TUPRAS με δέσμευση CO2 από καυσαέρια από μονάδες μετα-καύσης (post-combustion capture – PCC) διυλιστηρίου και SOLOMAT με δέσμευση CO2 από καυσαέρια από αποτεφρωτήρια αποβλήτων. Η λειτουργία σε κλίμακα θα πραγματοποιηθεί για διάρκεια 6 μηνών σε κάθε επιδεικτική εφαρμογή. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας και των συνθηκών των διεργασιών για διαφορετικές θερμοκρασίες, πιέσεις, παροχές καυσαερίου, ποσό MOF, σύνθεση καυσαερίου και προσμείξεις, θα είναι οι παράμετροι προς διερεύνηση. Ειδικοί online αναλυτές και χρωματογράφοι αερίων θα χρησιμοποιηθούν ώστε να παρακολουθείται η σύνθεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων αερίων.

Π6.4 Ανάλυση δεδομένων που παρέχονται από το Π6.3 και συστάσεις

Στο παραδοτέο 6.4 συνοψίζεται η απόδοση των πιλοτικών μονάδων που δοκιμάστηκαν στις 3 βιομηχανικές εφαρμογές. Μία λίστα KPIs θα αναπτυχθεί ώστε να αξιολογηθεί η τεχνολογία MOF με άλλες τεχνολογίες δέσμευσης CO2.

Το παραδοτέο 6.4 αναφέρεται στην απόδοση των επιδεικτικών μονάδων και σχετίζεται με την Εργασία 6.4. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις 3 επιδεικτικές εφαρμογές θα συγκριθούν. Τα χρησιμοποιούμενα KPI θα είναι το ποσοστό δέσμευσης CO2, η καθαρότητα του προϊόντος CO2, η απαιτούμενη ενέργεια (GJ/tCO2), η πτώση πίεσης στην κλίνη προσρόφησης, ο χρόνος του κύκλου και οι μηχανικές και θερμικές ιδιότητες του MOF. Η λίστα αυτή δεν είναι περιοριστική. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διεργασία δέσμευσης στέρεου υλικού ρόφησης. Η απόδοση θα συγκριθεί επίσης και με αποδόσεις άλλων τεχνολογιών δέσμευσης CO2. Μία από αυτές είναι η τεχνολογία δέσμευσης με καθαρισμό αμίνης (Monoethanolamine – MEA), η οποία είναι η πιο ώριμη τεχνολογία.

ΠΕ7: Τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση, υπεύθυνος ΚΑΠΕ

Π7.1: Έκθεση για το νομοθετικό πλαίσιο και συστάσεις

Έκθεση σχετικά με τη νομοθεσία στις χώρες που συμμετέχουν και σε επίπεδο ΕΕ, σχετικά με τη δέσμευση, τη μεταφορά και την αποθήκευση CO2. Προτεινόμενες συστάσεις για τη νομοθεσία που θα επικεντρώνεται στη διάδοση της τεχνολογίας.

Θα εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τις κανονιστικές και νομοθετικές συνθήκες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει τα εμπόδια που σχετίζονται με τη διάδοση των συστημάτων δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO2. Θα εντοπιστούν τα βασικά κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα και οι διαφορές στις 8 χώρες που συμμετέχουν, εξάγοντας κοινά πρότυπα στις χώρες που στοχεύει το έργο και καθορίζοντας την καλύτερη προσέγγιση για τη νομοθεσία σε ένα κοινό πλαίσιο. Θα συμπεριληφθούν επίσης κανονισμοί που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας. Με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, θα δοθούν συστάσεις για βελτίωση του. Οι συστάσεις αυτές θα γίνουν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και θα παρουσιαστούν στις βιομηχανίες, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Π7.2: Οικονομική ανάλυση

Θα πραγματοποιηθούν τεχνικοοικονομικές εκτιμήσεις (ΤΕΑ) στις τεχνολογίες/μεθόδους που ερευνώνται και θα συγκριθούν με μονάδα δέσμευσης που θα βασίζεται στη χημική απορρόφηση (ΜΕΑ ή άλλη παρόμοια).

Θα πραγματοποιηθούν τεχνικοοικονομικές εκτιμήσεις (ΤΕΑ) στις τεχνολογίες/μεθόδους που ερευνώνται. Πρώτα, θα πραγματοποιηθεί μια γενική εκτίμηση του κόστους με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα και τα αποτελέσματα μοντελοποίησης. Καθώς θα προχωράει το έργο, θα εντοπιστούν και θα χρησιμοποιηθούν κύριοι τεχνικοί δείκτες επίδοσης για τη βελτιστοποίηση της γενικής εκτίμησης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τέλος, η βελτιστοποιημένη γενική εκτίμηση θα συγκριθεί με μια μονάδα δέσμευσης που θα βασίζεται στη χημική απορρόφηση (ΜΕΑ).

Π7.3: Έκθεση Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής

Σε αυτό το παραδοτέο, θα εξεταστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εξεταζόμενων τεχνολογιών/μεθόδων. Οι επιπτώσεις θα προκύψουν από την ανάλυση όλων των εισερχόμενων (πηγή και κατανάλωση ενέργειας) και εξερχόμενων (αέριων εκπομπών και αποβλήτων) δεδομένων στα στάδια εξαγωγής, κατασκευής και λειτουργίας των πρώτων υλών.
Η ανάλυση θα περιλαμβάνει τη δυνητική κλιματική αλλαγή όσον αφορά στο ισοδύναμο CO2, την πρωτογενή ενέργεια, την οξύνιση και τον πιθανό ευτροφισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός περιβαλλοντικού προφίλ για την κατανόηση των φάσεων του κύκλου ζωής, των υλικών και των διαδικασιών με μεγαλύτερη συμβολή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΠΕ8: Δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους και κοινωνικά ζητήματα, υπεύθυνος ΚΑΠΕ

Π8.1: Έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές έρευνες και τα σενάρια με σκοπό να εμπλακεί το κοινό

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική έρευνα στις τοπικές κοινότητες και ποιοτική μελέτη που επικεντρώνεται σε εκπροσώπους και σε υπεύθυνους ανάπτυξης έργων. Στρατηγική για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων στις προγραμματισμένες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων με σκοπό την εμπλοκή του κοινού.

Το παραδοτέο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας στις τοπικές κοινότητες λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική αποδοχή. Η ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίων, θα πραγματοποιηθεί σε 8 διαφορετικές χώρες, στις οποίες θα συμμετέχουν τουλάχιστον 80 άτομα ανά χώρα. Επιπλέον, θα διεξαχθεί μια ποιοτική μελέτη (συνεντεύξεις, ενδιαφερόμενες ομάδες) με έμφαση στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και στους υπεύθυνους ανάπτυξης έργων. Η μελέτη θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση του κόστους, με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια για τη μεταφορά, αποθήκευση ή χρήση του CO2. Το παραδοτέο θα παρουσιάσει μια στρατηγική εμπλοκής των ενδιαφερομένων φορέων για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες βάσει των αποτελεσμάτων των κοινωνικών μελετών και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως οι κοινωνικοοικονομικοί εξωτερικοί παράγοντες, κλπ. Αυτή η στρατηγική θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη σεναρίων με σκοπό την εμπλοκή του κοινού.

Π8.2: Σχέδιο για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους

Ένα σχέδιο για τη δυνατότητα μεταφοράς και αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού στρατηγικών εταίρων, ανάλυσης αγοράς, τεχνικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και επιχειρηματικών περιπτώσεων. Επίσης θα πραγματοποιηθεί οικονομική αξιολόγηση που θα επικεντρώνεται στην προσαρμογή της βιομηχανίας τσιμέντου.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει α) ανάλυση με στόχο τον εντοπισμό στρατηγικών εταίρων που είναι αναγκαίοι για την δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς της προτεινόμενης λύσης σε άλλες δραστηριότητες, β) ανάλυση της αγοράς στο πλαίσιο της προώθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, γ) μελέτη για την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της φυσικής ταυτοποίησης των τοποθεσιών για αναπαραγωγή και δυνατότητα μεταφοράς σε άλλους κλάδους, δ) τεχνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην επικύρωση της πιθανής επέκτασης της προτεινόμενης λύσης σε άλλες εφαρμογές και ε) προετοιμασία επιχειρηματικών περιπτώσεων βοηθώντας στην εύκολη υιοθέτηση των προτεινόμενων λύσεων σε τομείς διαφορετικούς από εκείνους που εξετάζονται στο έργο. Επιπλέον, το παραδοτέο θα περιλαμβάνει μια οικονομική αξιολόγηση που επικεντρώνεται στην προσαρμογή της βιομηχανίας τσιμέντου, ακολουθούμενη από μια ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).

Π8.3 Κατάλογος με συμμετέχοντες στο βιομηχανικό συμβούλιο συνεργατικών σχηματισμών

Το βιομηχανικό συμβούλιο συνεργατικών σχηματισμών θα συσταθεί για να προωθήσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους κλάδους.

Θα συγκροτηθεί ένα βιομηχανικό συμβούλιο συνεργατικών σχηματισμών προκειμένου να ενθαρρύνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους κλάδους. Το συμβούλιο θα προσκληθεί σε συναντήσεις και εκδηλώσεις διάδοσης και θα μοιραστεί τις απόψεις του για δέσμευση, αποθήκευση/χρήση του άνθρακα. Το συμβούλιο θα καθορίσει τις συνθήκες λειτουργίας του και τους τεχνικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει για να δει ποιες λύσεις μπορούν να προταθούν από τους εταίρους του έργου. Θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των δοκιμών και θα προσκληθούν σε επιστημονικές ημερίδες και συναντήσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που διοργανώνονται από το MOF4AIR.

Το συμβούλιο θα συσταθεί κατά το πρώτο έτος του έργου, όπου θα καλούνται σημαντικοί παράγοντες όχι μόνο από τη βιομηχανία τσιμέντου αλλά και από άλλους τομείς υψηλής έντασης ενέργειας στην Ευρώπη. Στην Τουρκία, η TCMA και η TUPRAS, οι οποίες είναι δύο από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας, θα συνεργαστούν για να προωθήσουν την δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους κλάδους.

ΠΕ9: Επικοινωνία, διάδοση και εκμετάλλευση, υπεύθυνος EQY

Π9.1: Σχέδιο διάδοσης και επικοινωνίας

Στην έκθεση αυτή, η EQY θα περιγράψει τη στρατηγική για την επικοινωνία και τη διάδοση του έργου. Αυτή θα περιλαμβάνει τους διάφορους στόχους, τα μέσα και τα κανάλια και τη συχνότητα που θα πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες. Το παραδοτέο θα ενημερώνεται τακτικά.

Το Σχέδιο Διάδοσης και Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει τη στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας του έργου MOF4AIR και το σχέδιο υλοποίησης του, που θα χρησιμοποιηθεί από την Κοινοπραξία για να εξασφαλίσει την υψηλή προβολή, προσβασιμότητα και προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του. Το έγγραφο αυτό αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, το οποίο θα ενημερώνεται και θα προσαρμόζεται με την πρόοδο αυτού. Η επιτυχία του έργου MOF4AIR εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καλά συντονισμένες δραστηριότητες διάδοσης και εκμετάλλευσης, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος της χρηματοδότησης από την ΕΕ. Ο κύριος σκοπός αυτού του παραδοτέου είναι να εξασφαλίσει ότι η έρευνα και τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν ευρέως στο στοχευόμενο ακροατήριο, την κατάλληλη στιγμή και με τις κατάλληλες μεθόδους.

Π9.2: Ιστοσελίδα του έργου

Η ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί πρώτα στα αγγλικά και στη συνέχεια θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων. Θα δίνει στους χρήστες μια καλή εικόνα για τους στόχους του έργου, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει την ιστοσελίδα του MOF4AIR που αναπτύχθηκε από την EQY για την επικοινωνία, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει την περιγραφή κάθε τμήματος της ιστοσελίδας, τον σχεδιασμό που θα χρησιμοποιηθεί και το περιεχόμενο που θα ενσωματωθεί. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι στα αγγλικά και τις γλώσσες των εταίρων, ενώ ορισμένα τμήματα θα διατηρούνται μόνο στα αγγλικά. Ο ιστοσελίδα έχει δομηθεί με τρόπο ώστε να ενημερώνει, να είναι εύκολη στην πλοήγηση και να μπορεί να στοχεύει σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το παραδοτέο θα παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλη του 2019. Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται τακτικά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Π9.3: Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης

Στην έκθεση αυτή, η EQY θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης. Η EQY θα καθορίζει εάν κάθε δραστηριότητα έχει πετύχει τους στόχους καθώς και εάν έχει ανταποκριθεί το στοχευόμενο ακροατήριο.

Στο τέλος της υλοποίησης του έργου, η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους κατά τη διάρκεια του MOF4AIR για την προώθηση του. Η αποτελεσματικότητα των εργαλείων και των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης που αναπτύχθηκαν (ιστοσελίδα, στρατηγική και δραστηριότητες στις σελίδες των κοινωνικών δικτύων, εκστρατείες επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικά δελτία, άρθρα και δελτία Τύπου, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις, σεμινάρια, κλπ.), θα αναθεωρηθούν στο τέλος του έργου.

Π9.4: Έκθεση με το σχέδιο εκμετάλλευσης και τον οδικό χάρτη έρευνας

Το παραδοτέο περιλαμβάνει: (i) το σχέδιο εκμετάλλευσης το οποίο θα περιγράφει τους διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και (ii) τον οδικό χάρτη έρευνας ο οποίος θα περιγράφει τα σημεία που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και χρίζουν περεταίρω έρευνας.

Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο εκμετάλλευσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται λύσεις για υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ωρίμανσης (TRLs) τα επόμενα χρόνια. Θα διερευνηθούν διαφορετικοί τρόποι εκμετάλλευσης όλων των αποτελεσμάτων από όλους τους εταίρους και θα διοργανωθεί μια ημερίδα για την περαιτέρω εκμετάλλευση στο τέλος του έργου.
Σε συνδυασμό με το σχέδιο εκμετάλλευσης θα αναπτυχθεί ένας οδικός χάρτης έρευνας που θα βασίζεται στα σημεία που χρίζουν περαιτέρω έρευνας, τα οποία θα εξελιχθούν σε συνεργασία με το βιομηχανικό συμβούλιο συνεργατικών σχηματισμών (βλέπε ΠΕ8). Αυτά τα έγγραφα θα συγκεντρωθούν στο παραδοτέο Π9.4.

ΠΕ10: Διαχείριση του έργου, υπεύθυνος UMONS

Π10.1: Εργαλεία διαχείρισης και συντονισμού

Τα εργαλεία διαχείρισης θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της καθημερινής παρακολούθησης του έργου, επιτρέποντας τον έλεγχο της κατανομής του προϋπολογισμού καθώς και της προόδου και της ποιότητας της εργασίας που πραγματοποιείται από κάθε εταίρο.

Αυτό το παραδοτέο περιγράφει τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου, καθώς επίσης και την καλή διοικητική και οικονομική διαχείριση. Το Παραδοτέο θα περιλαμβάνει ένα λεπτομερές Σχέδιο Διαχείρισης Έργου με ένα χρονοδιάγραμμα Gantt και μια Δομή Κατανομής Εργασίας (WBS). Πρέπει να περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα ανά εργασία, τους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τις επιμέρους εργασίες, τα παραδοτέα και τις αλληλεξαρτήσεις με άλλες εργασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 2 αναθεωρήσεις (μία λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιοδικής έκθεσης και μία λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιοδικής έκθεσης ).

Π10.2: Εκθέσεις από όλες τις συναντήσεις

Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει τις εκθέσεις όλων των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου

εναρκτήρια συνάντηση, συναντήσεις για την εξέλιξη του έργου κάθε 6 μήνες και τελική συνάντηση

Π10.3: Έκθεση για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας του έργου

Το παραδοτέο αυτό περιγράφει το σχέδιο διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δείχνει όλες τις ενέργειες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και τα αποτελέσματα: αναγνώριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία της.

Οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταξύ των εταίρων (Consortium agreement – CA) και σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο (Grant agreement). Το συμβόλαιο μεταξύ των εταίρων, με βάση το μοντέλο DESCA, θα καθορίσει τους κανόνες ιδιοκτησίας των αποτελεσμάτων (foreground), των δικαιωμάτων πρόσβασης στην πρότερη εμπειρία (background) και των αποτελεσμάτων για την υλοποίηση του έργου, την χρήση για έρευνα και την άμεση εκμετάλλευση, την προστασία των αποτελεσμάτων, τις υποχρεώσεις μεταφοράς υλικού.
Το Συμβούλιο για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Εκμετάλλευσης [IPR & Exploitation Board (IPREB)] θα ορίσει τις διαδικασίες εμπιστευτικότητας που θα ακολουθηθούν πριν ανακοινωθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το έργο από άλλους εταίρους, καθώς και τους κανόνες σχετικά με τις δημοσιεύσεις ή τις παρουσιάσεις. Θα είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους όρους διάδοσης των νέων στοιχείων, την καταλληλότερη στρατηγική προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών.

Π10.4: Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (DMP)

Περιγραφή της πολιτικής διαχείρισης δεδομένων: ποια δεδομένα θα δημιουργηθούν, πώς θα αξιοποιηθούν ή θα είναι προσπελάσιμα και πώς θα τα διαχειριστούν και θα διατηρηθούν.

Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ζωής του MOF4AIR. Αυτή η βάση δεδομένων θα κατασκευαστεί στην αρχή του έργου και θα συμπληρώνεται συνεχώς. Όσον αφορά όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, το Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (DMP) θα συνταχθεί και θα παρουσιαστεί στους εταίρους, οι οποίοι θα συμβάλλουν σε αυτό, διότι τα δεδομένα θα προέρχονται από κάθε εταίρο που συμμετέχει στο έργο. Το DMP θα περιγράφει λεπτομερώς την πολιτική διαχείρισης δεδομένων, ειδικότερα ποια δεδομένα θα προκύψουν από το έργο, πώς θα αξιοποιηθούν ή θα είναι προσβάσιμα και πώς θα τα διαχειριστούν και θα διατηρηθούν.

ΠΕ11: Θέματα δεοντολογίας, υπεύθυνος UMONS

Π11.1: Προσωπικό - Απαίτηση Νο.1

Περιγραφή των διαδικασιών και των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη προσωπικού για την έρευνα, των εντύπων συγκατάθεσης και των ενημερωτικών δελτίων.

Αυτό το παραδοτέο πρέπει να συγκεντρώνει:
– Τις διαδικασίες και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για πρόσληψη προσωπικού για την έρευνα.

– Υπόδειγμα των εντύπων συγκατάθεσης και των ενημερωτικών δελτίων (σε γλώσσα και όρους κατανοητές για τους συμμετέχοντες).

– Τις διαδικασίες συγκατάθεσης που θα εφαρμοστούν για τη συμμετοχή του προσωπικού.

– Τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων / εγκρίσεων από επιτροπές δεοντολογίας ή / και αρμόδιες αρχές για την έρευνα σε ανθρώπους (εφόσον υπάρχουν).

Π11.2: Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων - Απαίτηση Νο.2

Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιβεβαίωση ότι έχει διοριστεί ένας Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και τα στοιχεία επικοινωνίας του με όλα τα πρόσωπα που θα εμπλέκονται στην έρευνα.Αυτό το παραδοτέο πρέπει να συγκεντρώνει:

– Περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα εφαρμοστούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εμπλεκομένων / συμμετεχόντων στην έρευνα.

– Περιγραφή των μέτρων ασφάλειας που θα εφαρμοστούν για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία.

– Περιγραφή των τεχνικών ανωνυμίας που θα εφαρμοστούν.

Π11.3: Δραστηριότητες σε Τρίτες Χώρες - Απαίτηση Νο.3

Θέματα δεοντολογίας (π.χ. ασφάλεια σε πιλοτικές δοκιμές, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) σε δραστηριότητες που διεξάγονται σε τρίτες χώρες.

Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες δημιουργούν ζητήματα ηθικής (π.χ. ασφάλεια σε πιλοτικές δοκιμές, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), εξασφαλίζοντας ότι η έρευνα που διεξάγεται εκτός ΕΕ είναι νόμιμη σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ.

Πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα υλικά που θα εισαχθούν προς / εξαχθούν από την ΕΕ ή αντίγραφα αδειών εισαγωγής / εξαγωγής, όπως απαιτείται από την εθνική νομοθεσία / νομοθεσία της ΕΕ.

Π11.4: EPQ - Απαίτηση Νο.4

Συγκέντρωση αντιγράφων αδειών για σχετικές εγκαταστάσεις και διεργασίες και κατάλληλες διαδικασίες για την υγεία και την ασφάλεια.

Δείξτε ότι τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις σχετικές τοπικές / εθνικές κατευθυντήριες γραμμές / νομοθεσία για το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτό το έργο.

Όλοι οι εταίροι θα συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας για όλα τα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται στο έργο, το οποίο θα απαρτίζεται από δύο μέρη: (i) Αξιολόγηση κινδύνου για την εργασία αυτή και (ii) Μέτρα πρόληψης και προστασίας για αυτή την εργασία. Το έγγραφο θα δοθεί σε όλους τους εταίρους από τον συντονιστή κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης του έργου. Τα φύλλα εργασίας όλων των εταίρων θα συγκεντρωθούν και θα ενημερώνονται τακτικά αναφέροντας το προσωπικό που προσέρχεται ή αποχωρεί από την κοινοπραξία.