ΤΙ ΕΙΝΑΙ CCUS

Η ηλεκτροπαραγωγή και οι βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας (για παράδειγμα βιομηχανίες  τσιμέντου, χάλυβα,  πετροχημικών προϊόντων) ευθύνονται  για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών CO2. Η δέσμευση, χρήση και αποθήκευση άνθρακα (CCUS) είναι η διαδικασία που συνίσταται στον διαχωρισμό του CO2 από βιομηχανικές και ενεργειακές πηγές, η μεταφορά του σε μια τοποθεσία αποθήκευσης και, τέλος, η μακροπρόθεσμη απομόνωσή του από την ατμόσφαιρα. Το CCUS είναι μία από τις μοναδικές τεχνολογικές λύσεις που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές από αυτές τις βιομηχανικές διεργασίες (όλες αυτές θα παραμείνουν ζωτικής σημασίας δομικά στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας), καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο και να προσφέρει μειώσεις των εκπομπών που απαιτούνται.

Η διαφορά μεταξύ δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και δέσμευσης και χρήσης άνθρακα (CCU) είναι η τελική χρήση του δεσμευμένου CO2.

Δέσμευση και χρήση διοξειδίου του άνθρακα

(CCU)

 

Το CCU μετατρέπει το δεσμευμένο CO2 σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών προϊόντων και εφαρμογών.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών χρήσης CO2, το οποίο περιλαμβάνει το CO2 σε χημικά, καύσιμα και ανθεκτικά υλικά, CO2 σε ανθρακοποίηση ορυκτών και δομικών υλικών, καθώς και CO2 σε βιολογική καλλιέργεια φυκιών και ενζυματική μετατροπή.

Δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

(CCS)

Οι τεχνολογίες CCS δεσμεύουν το CO2 από τα βιομηχανικά καυσαέρια και το μεταφέρουν σε γεωλογικό χώρο για μακροχρόνια αποθήκευση.

Το δεσμευμένο CO2 μπορεί να αποθηκευτεί σε γεωλογικούς σχηματισμούς, είτε μόνιμα είτε για  ορισμένες γεωλογικές περιόδους, σε υφάλμυρους υδροφόρους ορίζοντες, ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου ή ενδεχομένως σε αναξιοποίητα λεπτά στρώματα άνθρακα (ραφές άνθρακα).

Η πιο ώριμη τεχνολογία, η δέσμευση CO2 μετά την καύση με καθαρισμό αμίνης, δεν προσφέρει σήμερα ικανοποιητικές αποδόσεις. Διάφορες τεχνολογίες διαφορετικών επιπέδων ωριμότητας και αποδόσεων είναι διαθέσιμες για τη δέσμευση του CO2 (π.χ. καύση με οξυγόνο, τεχνολογία ψύξης αμμωνίας, προσροφητικές διεργασίες, βρόχος ασβεστίου κ.λπ.).

Σχεδόν όλα τα σχέδια δράσης για το κλίμα ενσωματώνουν την CCUS στο ισοζύγιο, ωστόσο η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι άκρως απαραίτητες προκειμένου να καταστούν βιώσιμα αυτά τα σχέδια. Το έργο MOF4AIR φιλοδοξεί να καταστήσει το CCUS πραγματικότητα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.