ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Μεταλλικά-οργανικά πλέγματα προσρόφησης διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας (ενεργοβόρες βιομηχανίες)

Η ηλεκτροπαραγωγή και οι βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας (για παράδειγμα βιομηχανίες τσιμέντου, χάλυβα, πετροχημικών προϊόντων) ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών CO2. Εκτός από τον περιορισμό των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 , η δέσμευση άνθρακα αποτελεί μία καίρια τεχνολογία, η οποία έχει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους τομείς, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου CO2 για χρήση ή αποθήκευση.

Η στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα απαιτεί την ανάπτυξη, δοκιμή και υλοποίηση οικονομικώς αποδοτικών λύσεων δέσμευσης άνθρακα. Η πιο ώριμη τεχνολογία, η δέσμευση CO2 μετά την καύση με καθαρισμό αμίνης, δεν προσφέρει επαρκείς αποδόσεις. Οι διαδικασίες προσρόφησης αποτελούν υποσχόμενες εναλλακτικές λύσεις για τη δέσμευση CO2 από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας.

Από την άποψη αυτή, τα μεταλλικά οργανικά πλέγματα (MOFs) είναι μια ευρέως μελετημένη κατηγορία πορωδών προσροφητικών ουσιών που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες, λόγω της μεγάλης τους ικανότητας προσρόφησης CO2 και της συγγένειας τους με το CO2. Ωστόσο, οι αποδόσεις των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα που βασίζονται σε MOF δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως.

Το MOF4AIR είναι ένα έργο H2020 , στο οποίο συμμετέχουν 14 εταίροι από 8 χώρες, με στόχο να αναπτύξει και να επιδείξει τις αποδόσεις τεχνολογιών δέσμευσης CO2 με χρήση MOF σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας.

Διάρκεια: 01/07/2019 – 30/06/2023

Προϋπολογισμός:11,1M€ με συνεισφορά της ΕΕ 9,9M€

ΤΟ ΕΡΓΟ MOF4AIR

Παραμείνετε ενήμεροι

ΝΕΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3rd consortium meeting

Today was the 3rd consortium meeting of the MOF4AIR project. This meeting, held virtually due to Covid-19, was the occasion to review the progress made by each partner on their WPs. The project is moving towards its main objective: the demonstration of the...
second meeting in Oslo

Second meeting in Oslo at SINTEF

In January was the second meeting of the #MOF4AIR project in Oslo at SINTEF! After 6 months of hard work, we are right on tracks to decarbonise the industry and power supply through MOF-based carbon capture! For more information, contact us!linkedintwitter

Kick-off meeting

The MOF4AIR project was kicked-off at University of Mons on July 29th and 30th 2019. It was the occasion for all partners to finally meet after working remotely from each other. The partners reviewed the coming 12 months of project in order to launch activities...

Περαιτέρω ενημέρωση:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), με αριθμό συμβολαίου 837975 (MOF4AIR). Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.