FAALİYETLER

MOF4AIR 11 İş Paketi (WP) üzerine kurulmuştur. WP1’deki en iyi MOF’ları belirledikten ve WP2’deki testler (örn. Kararlılık ve seçicilik) ile doğruladıktan sonra, en umut verici olanı WP3’te daha büyük bir ölçekte üretilecek ve şekillendirilecektir.

WP4, VPSA ve MBTSA olmak üzere iki adsorpsiyon işleminde MOF davranışlarını incelemek için simülasyonlar gerçekleştirecektir ve bunları optimize edecektir. Her iki çözüm de WP5’te laboratuvar ölçeğinde test edilecektir.

WP6’da, Avrupa genelindeki 3 demo sahası olan enerji santralleri, rafineriler ve atık yakma işlemleri şeklindeki CO2 yoğun sektörlerde MOF bazlı karbon yakalamanın maliyet verimliliği ve güvenilirliği kanıtlanacaktır.

Geliştirilen çözümlerin geniş anlamda gelişmesini sağlamak için WP7, yasa/mevzuat ile ilgili konulara, tekno-ekonomik ve yaşam döngüsü analizine, WP8 ise sosyal kabul ve tekrarlanabilirliğe odaklanacaktır.

WP9, tüm iletişim, yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetlerini organize edecek ve WP10, uygun yönetim yoluyla proje boyunca faaliyetlerin kesintisiz ilerlemesini sağlayacaktır.

Son olarak, WP11 proje faaliyetleri ile ilgili etik konular üzerine odaklanacaktır.

Açıklama

İŞ PAKETLERİ

İŞ PAKETLERİ

WP1: CNRS liderliğindeki en uygun süreçlerin ve MOF'ların tanımlanması:

WP1, (i) konsorsiyum portföyünden ve literatürden gelen en uygun MOF’ları, (ii) en uygun prosesleri/demoları, (iii) demo sahalarınayrıntılı spesifikasyonlarını ve (iv) performans kriterlerinin tanımını belirlemeyi amaçlamaktadır.

WP1’in sonuçları şunlardır: (i) sonraki adımlar için 24 potansiyel MOF’un seçilmesi, (ii) demo tesis akış şeması ve bileşenlerin proses spesifikasyonları ve (iii) farklı endüstriyel uygulamalar için adsorpsiyon sistemlerinin performans kriterleri.

WP2: CNRS liderliğindeki en iyi MOF'ların doğrulanması

WP2, kirleticiler altında yapılan kararlılık testleri ve işletim koşulları altında yapılan adsorpsiyon ve rejenerasyon testleri yoluyla en iyi MOF’ların seçimine odaklanır.

WP3: UMONS öncülüğünde laboratuvarda şekillendirilmiş malzemenin doğrulanması

WP3’ün hedefleri (i) CO2 yakalama işlemi için WP2’de seçilen MOF’ların 300-500 g ölçeğinde hazırlanması ve 100-200 g ölçeğinde şekillendirilmesi; (ii) ölçeklendirilmiş ve şekillendirilmiş malzemelerin kararlılığının ve yapısal ve adsorban özelliklerinin doğrulanması; ve (iii) şekillendirilmiş malzemelerin adsorpsiyon dengesinin (saf ve karışım) ve kinetik özelliklerinin belirlenmesidir.

Denge ve kinetik adsorpsiyon özellikleri, proses modellemesi için WP4’te elde edilen sonuçların doğrulanması için kullanılacaktır.

WP4: SINTEF önderliğinde modelleme ve tekno-ekonomik sayısal optimizasyon

İş paketinin amacı aşağıdaki gibidir:

– Moleküler simülasyon kullanılarak İkili CO2/N2 ve üçlü CO2/N2/H2O karışımlarının rekabetçi adsorpsiyonu hakkında bilgi vermek.
– CO2 emisyon kaynağına entegre edilen yakalama teknolojisini değerlendirmek ve CO2 yakalama sürecinin tekno-ekonomik analizini yapmak için temel performans göstergelerini tanımlamak.
– Optimum performans göstergeleri ile çalışma koşullarını belirlemek için adsorpsiyon süreçlerinin proses simülasyonunun ve optimizasyonunun yapılması. Vakum basınç salınımlı adsorpsiyon (VPSA) sürecimiz ve hareketli yatak sıcaklık salınımlı adsorpsiyon (MBTSA) sürecimiz bulunmaktadır. Proses simülasyonları için girdi WP3’ten ve WP4’ün 1 numaralı görevinden gelecektir. Bu iş paketinde kullanılan süreç modeli daha sonra WP5 ve WP6’dan elde edilen sonuçlara göre geliştirilecektir

WP5: SINTEF liderliğinde seçilen ayırma teknolojisinin ilgili bir ortamda doğrulanması.

Bu iş paketinin amacı malzeme üretimini 3 kg’a kadar büyütmek ve şekillendirilmiş MOF’u simüle edilmiş bir ortamda test etmek ve teknolojileri TRL5-6’ya getirmektir. Bunun sonucunda endüstriyel bir ortamda demo uygulama için yeni öneriler ortaya çıkacaktır.

TRL5’teki test işlemlerinden birisi 2 veya 3 yataklı bir VPSA işlemi (UMONS’ta), diğeri ise sürekli bir MBTSA prosesi (SINTEF’te) olmak üzere, WP1’de belirtilen koşullara uyarlanacak iki farklı proses kullanılarak yapılacaktır. Testin temel amacı, T4.3’te geliştirilen proses modellerini doğrulamak ve süreçlerin ölçek büyütülmüş versiyonlarının tasarımına girdi sağlamak olacaktır. VPSA daha sonra WP6’da daha da geliştirilecektir.

WP6: TÜPRAŞ liderliğinde endüstriyel ortamda ölçek büyütme ve demo uygulaması.

WP6 endüstriyel bir ortamda demo uygulamasına adanmıştır. Geliştirilecek olan çözümlerin doğrulanması için üç demo tesisi ortak olarak alınmıştır.

Üç ortak CO2 yoğun sektör olan enerji üretimi, rafineri ve atık yakma sektörlerinde MOF bazlı karbon yakalama işleminin maliyet verimliliğini ve güvenilirliğini kanıtlayacaktır. Bu adım, teknolojilerin TRL6-7’ye ulaşmasını sağlayacaktır.

WP7: CRES önderliğinde tekno-ekonomik ve çevresel analiz

WP7 katılan tüm ülkelerdeki ve AB düzeyindeki geçerli mevzuat çerçevesinin analizi ile başlayacak ve böylelikle demo uygulamasının projenin yürütülmesi sırasında engellenmeyeceğinden emin olunacaktır.

WP4 ile etkileşimli olarak bir tekno-ekonomik analiz (TEA) yapılacaktır. Araştırmaya konu olan teknolojilerin/yöntemlerin çevre üzerindeki etkileri ISO standartlarına uygun bir Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yoluyla incelenecek ve alternatif yaklaşımların çevresel etkileri tespit edilecektir.

WP8: CRES önderliğinde transfer edilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve sosyal hususlar

WP8 nakliye ve depolama dahil olmak üzere tüm CO2 yakalama zincirine odaklanmaktadır. Bir transfer edilebilirlik ve tekrarlanabilirlik planı geliştirmeden önce olası kısıtlamaları tespit edebilmek için yerel toplulukları kapsayan bir sosyal araştırma yapılacaktır.

Projenin çözümlerinin tekrarlanabilirliğini ve transfer edilebilirliğini geliştirmek için bir Endüstriyel Küme Kurulu oluşturulacaktır. Kurul toplantılara ve bilgilendirme etkinliklerine davet edilecek ve karbon yakalama konusundaki görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaşacaktır.

WP9: EQY liderliğinde iletişim, bilgilendirme ve faydalanma

WP9 MOF4AIR projesinin tüm iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerini ve bunun yanı sıra faydalanmaları bir araya getirmektedir. Bilgilendirme ve faydalanma faaliyetleri yalnızca iyi bir iletişim stratejisi uygulanması halinde etkili olabilir. Bu amaçla MOF4AIR stratejisi bir kamu web sitesinin kurulmasını ve bunun yanı sıra promosyon kampanyalarının uygulanmasını kapsamaktadır.

Bilgilendirme faaliyetleri klasik unsurları (ör, proje içi faaliyetler, bilimsel yayınlar, çalıştaylar, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlar) içerecektir. Bu WP’nin önemli bir noktası ise gelecek yıllar için karbon yakalama araştırmaları ile ilgili bir yol haritasının yaratılmasıdır.

WP10: UMOS liderliğinde projenin yönetilmesi

WP10, hibe yönetimi, AB ile iletişim, risk yönetimi ve bunun yanı sıra IPR korunumu dahil olmak üzere projenin koordinasyonuna adanmıştır. Bu nedenle, yönetim ve iletişim gereçleri geliştirilecek ve böylelikle iş birliği içinde çalışma kolaylaştırılacak, maliyet beyanları oluşturulacak ve ilerlemeler değerlendirilecektir.

IPR gizlilik prosedürleri tanımlanacaktır

Bir DMP (Veri Yönetim Planı) ile veri yönetim politikası (veri üretimi, veriden faydalanma, veri toplama ve verilerin korunması konularında) detaylandırılacaktır.

WP11: UMONS liderliğinde etik gereklilikler

WP11 insan, veriler, AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği ve güvenlik dahil olmak üzere tüm etik gereklilikler ile ilgilidir.