Foventet virkning og effekt

MOF4AIR vil bidra til reduksjon av CO2-utslipp ved å bruke faste adsorbenter og utvikle en ny generasjon høyeffektiv MOF-baserte CO2-fangstteknologier som gjennom tilpasning kan brukes både i kraftverk og energikrevende industri.

MOF4AIR vil fremme bruken av CCS-teknologier ved å tilby en TRL6-pålitelig løsning som samsvarer med sluttbrukernes behov, særlig ved å redusere CCS-energibruk med mer enn 10%. Løsningene som er utviklet vil være svært replikerbare takket være hensynet til et bredt spekter av karbonintensive sektorer og klynger, særlig gjennom prosjektets ‘Industrial Cluster Board’.

Prosjektets virkning iog effekt

MOF4AIR gjør betydelige fremskritt i å redusere i energibruk og kostnader ved CO2-fangst, blant annet ved å:

– Produserer MOF-er med høy ytelse

– Demonstrere ytelsen for de valgte fangstprosessene

– øke ytelsene til disse CC-teknologiene

MOF4AIR bidrar til en sikker og økonomisk integrering av CC i industrielle klynger – noe som vil redusere hindringene for mer bruk av CCS, spesielt for sektorer som er utsatt for karbonlekkasje:

– Endelig SPECCA (spesifikt primærenergi-forbruk per CO2 unngått) for VPSA (vakuumtrykk swing-adsorpsjon) og MBTSA (Moving Bed Temperature Swing Adsorption) på alle karbonavgivende prosesser studert under 2.5 GJLHV / tCO2

– Fanghstkostnader for alle sektorer og undersektorer lavere enn 25 € / tCO2

– Energitap under 18%

– Tilleggskostnader under 10%

For å forhindre CO2-utslipp vil MOF4AIR:

– Inkluder 4 klynger i ‘Industrial Cluster Board’ (ICB)

– Vurdere 10+ industrisektorer i ICB

MOF4AIR oppmuntrer til europeisk ledelse ved:

– Fremme Europa som ledende innen MOF-basert CO2-adsorpsjon

MOF4AIR deltar i SDGUN (FNs mål for bærekraftig utvikling) 7 og 13 ved:

– Å redusere CO2-utslipp fra kraftverk og karbonintensive industrier med 95%

– Å redusere kostnadsøkning fra kraftverk med CCS sammenlignet med kraftverk uten CCS med 20%