Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, το οποίο έχει διαθέσει σχεδόν 80 δισεκατομμύρια € για χρηματοδότηση σε διάστημα 7 ετών (2014 έως 2020) – επιπλέον των ιδιωτικών επενδύσεων. Το πρόγραμμα υπόσχεται περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιους πρωτεργάτες μεταφέροντας σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί παραδοτέο του έργου «MOF4AIR», το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020), με αριθμό συμβολαίου 837975. Το MOF4AIR χρηματοδοτήθηκε με 10 εκατ. € στην πρόσκληση χρηματοδότησης «Προηγμένες τεχνολογίες δέσμευσης CO2»: LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies (προσβάσιμες εδώ).

2014-2020 2014-2020 Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας:

Δισεκατομμύρια Ευρώ

Κάντε κλικ για περισσότερα

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το χρηματοδοτικό μέσο που υλοποιεί την Καινοτομία της Ένωσης, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, με στόχο τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Ως μέσο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει την πολιτική στήριξη των ηγετών της Ευρώπης και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνήθηκε ότι η έρευνα αποτελεί επένδυση για το μέλλον μας και έτσι την έθεσαν στο επίκεντρο του πλαισίου της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Συνδέοντας την έρευνα και την καινοτομία, ο «Ορίζοντας 2020» συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου με έμφαση στην επιστήμη αριστείας, τη βιομηχανική υπεροχή και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος της Ευρώπης είναι η διασφάλιση της προόδου και της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η εξάλειψη των εμποδίων στην καινοτομία και η διευκόλυνση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη καινοτομίας.

Ο «Ορίζοντας 2020» είναι προσβάσιμος σε όλους και έχει απλή δομή που μειώνει τη γραφειοκρατία και το χρόνο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει τη γρήγορη εκκίνηση των νέων έργων – και την ταχύτερη επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία θα συμπληρωθεί με περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τα μέτρα αυτά θα στοχεύουν στην άρση των εμποδίων για τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Ιστορία

Ιστορία του «Ορίζοντας 2020»

Το έτος 2011 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει όλες τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων της ΕΕ στο τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες θα προσελκούσαν επιπλέον χρήματα.

Υπόσχεται περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιους πρωτεργάτες μεταφέροντας σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά.

Κάντε κλικ για περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε όλες τις πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη και έλαβε υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν από προηγούμενα προγράμματα.

Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία του προγράμματος Ορίζοντας 2020

Ενημερωθείτε σχετικά με τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και επίσης για τη δημοτικότητα του προγράμματος, την επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα έχει προσελκύσει νέους πελάτες.

Κάντε κλικ για περισσότερα

Το ενημερωτικό φυλλάδιο «Ορίζοντας 2020 σε πλήρη εξέλιξη – τα τρία χρόνια σε εξέλιξη – βασικά στοιχεία 2014-2016» (PDF 3,9 MB) παρέχει ένα στιγμιότυπο των κυριότερων επιτευγμάτων του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες από 300 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Για πρώτη φορά, ορισμένες πρώιμες τάσεις μπορούν να προβλεφθούν από την ετήσια εξέλιξη βασικών δεδομένων παρακολούθησης, όπως τα ποσοστά επιτυχίας, η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αξιολόγηση των σχεδίων.

Για περαιτέρω δεδομένα παρακολούθησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον διαδραστικό πίνακα εργαλείων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που είναι προσβάσιμος εδώ.

Βίντεο

Μετά το «Ορίζοντας 2020»;

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe) ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρότασης της ΕΕ για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF-Multiannual Financial Framework). Ελήφθησαν υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η έκθεση Lab-Fab-App (ανεπίσημα η έκθεση Lamy), μελέτες προβλέψεων και διάφορες άλλες εκθέσεις.

Tο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe) θα ενσωματώσει πολιτικές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας ακολουθώντας σαφώς καθορισμένο στόχο. Η Επιτροπή ανέθεσε σε εμπειρογνώμονες σε θέματα στρατηγικής να αναπτύξουν μελέτες και εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει μια πολιτική προσέγγιση µε επίκεντρο την αποστολή.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.