ÇIKTILAR

MOF4AIR projesi, proje faaliyetleri sırasında farklı ortaklar tarafından yayınlanacak çeşitli çıktılar yayınlayacaktır. Bu sayfada her iş paketinde yayınlanacak çıktılar listelenmektedir. Bir çıktı hakkında daha fazla bilgi edinmek için üzerine tıklayın!

Yalnızca kamuya açık çıktıların indirilmesi mümkündür.

WP1: CNRS önderliğinde, en yeterli proseslerin ve MOF’ların tanımlanması

D1.1: Potansiyel MOF adaylarının listesi

Bu çıktıda MOF4AIR ortakları, endüstriyel düzeyde enerji etkin karbon yakalama işlemi için potansiyel MOF adaylarını listeleyecektir.

D1.1 için mevcut literatürdeki toplam 24 Metal Organik Kafesler (MOFs) tanımlanmıştır. Tüm bu MOF’lar CO2 kapasitesi, CO2/N2 seçiciliği ve adsorpsiyon ısısı dahil olmak üzere bugüne kadar bildirilmiş performansları baz alınarak seçilmiştir. Belirli bir MOF’un seçilmesi için MOF4AIR ortakları endüstriyel düzeyde enerji bakımından etkin bir karbon yakalama prosesinin mevcut olduğundan emin olmak amacıyla her zaman bir dizi kirletici maddenin (H2S, SO2 ve normalde baca gazlarında bulunan su gibi) varlığında bu belirli MOF’un kararlılığını kontrol etmiştir. MOF ölçeklerinin kolaylıkla büyütülebilmesi de ayrıca potansiyel adayların seçiminde önemli bir kriter olmuştur.

D1.2 Demo tesis akış şeması ve bileşenlerin proses özellikleri

Bu çıktı demo tesisin ana bileşenlerinin spesifikasyonları ile birlikte demo tesisin akış şemasını da sunmaktadır.

Bu görevde, demo tesisin temel Proses Akış Şeması (PFD) ve gerekli test esnekliğini sağlayan ana bileşenlerin özellikleri, farklı demo sahaların karakteristiklerine göre tanımlanacaktır. Bu iş adımının çıktısı, Borulandırma ve Enstrümantasyon Şemasını (P&ID) ve Mühendislik Tedariki İnşaat (EPC) şirketine ihale edilen uygulama çizimlerini temel alacak olan bir rapor olacaktır.

D.1.3: Farklı endüstriyel uygulamalar için adsorpsiyon sistemlerinin performans kriterleri

Bu çıktı, sorpsiyon prosesinin geliştiricilerine tekno-ekonomik hedefler sağlayacaktır.

Bu çıktının amacı, sorpsiyon prosesi için kılavuzlar ve tekno-ekonomik hedefler sağlamaktır. Bu tekno-ekonomik hedefler, CO2 ayırma prosesinin her bir endüstriyel uygulama için ölçüt teknolojisiyle ekonomik olarak rekabetçi olması gerekebilecek maksimum sermaye maliyetini ve maksimum işletme maliyetini sağlamaya yardımcı olacaktır.

WP2: CNRS önderliğinde, en iyi MOF’ların doğrulanması

D2.1: WP1'de tanımlanan 10 g MOF numunelerinin üretimi

Bu çıktıda, ön adsorpsiyon çalışmaları da dahil olmak üzere, karakterizasyonların tüm detayları ile D1.1’de tanımlanan MOF adaylarının 10 g ölçeğindeki üretimine odaklanacağız.

D2.1 için, 10 g ölçeğinde MOF’ların (WP1’de önceden seçilmiş olan) üretim süreci hakkında bilgi vereceğiz. MOF’lar çevre dostu bir yaklaşım kullanılarak riflaks (veya termomekanik) tekniği ile sentezlenecektir. Katılar, Toz Kırınımı, Termo Gravimetrik Analiz, IR ve NMR spektroskopisi gibi çeşitli tekniklerle tamamen karakterize edilecektir. Bunu takiben 77 K’de katı maddenin gözenekliliğini (BET yüzey alanı) N2 adsorpsiyonu vasıtasıyla göstereceğiz. Son olarak, bu katıların CO2 adsorpsiyon özelliklerini (kapasite, adsorpsiyon entalpisi) göstereceğiz.

D2.2: MOF’ların çalışma koşulları altındaki kararlılıklarının değerlendirilmesi hakkında rapor.

Çok yakında güncellenecektir.

D2.3: Kararlı MOF'lar için CO2 adsorpsiyon performanslarının değerlendirilmesi hakkında rapor

Adsorpsiyon değerlendirmesi aşamasında (Çıktı D2.2) tanımlanan MOF’lar, VPSA ve MBTSA ve dönüm noktası ölçümleri kullanılarak susuz ve su varlığında olmak üzere CO2/N2 eş adsorpsiyon/rejenerasyon deneylerine tabi tutulacaktır. Suyun MOF performansları üzerindeki etkisi sonrasında değerlendirilecektir (tutma, seçicilik, rejenerasyon ve termodinamik).

Tanımlanan çalışma koşulları (D1.2) altında seçilen MOF’lar (D2.2) değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, kuru (N2‘de %3-15 CO2) ve nemli koşullar (N2‘de %5 H2O, %3-15 CO2) altında, adsorpsiyon prosesinin sıcaklık ve basıncı ile ilgili olarak (1 atm, 40°C ve 80°C) gravimetrik/manometrik ölçümler kullanılarak ve kuru koşullar altında dönüm noktası eğri ölçümü ile yapılacaktır. Seçilen her MOF için, bu ölçümler çalışma kapasitesinin (adsorpsiyon izotermleri), seçiciliğin, performans kararlılığının (adsorpsiyon döngüleri), su varlığının etkisinin, rejenerasyon yeteneğinin (farklı sıcaklıklarda desorpsiyon testleri) tahminini içerecektir. Suyun varlığının etkisi, MOF’un niteliğine/yapısına bağlı adsorpsiyon performansları üzerindeki etkisini değerlendirmek için özel olarak incelenecektir. Bu deneysel çaba, termodinamik düzeyde eş adsorpsiyon hakkında daha fazla bilgi edinmek ve deneysel eğilimi doğrulamak için adım adım Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) ile birleştirilecektir.

D2.4 Daha fazla ölçek büyütme için seçilen MOF’ların doğrulanması.

Çok yakında güncellenecektir.

WP3: UMONS liderliğinde laboratuvarda şekillendirilmiş malzemenin doğrulanması.

D3.1: 100-200 g ölçeğinde şekillendirilmiş MOF’ların üretimi için en iyi yöntemlerin açıklaması.

Bu çıktıda WP2’de 100-200 g ölçeğinde seçilen her bir MOF için en iyi şekillendirme yöntemlerini sağlayacağız.

D3.1 için, daha yeşil bir yaklaşım kullanarak toz halindeki potansiyel MOF’ların büyük ölçekli (~ 500 g) sentezi için optimize edilmiş bir protokol sağlayacağız. İkinci adımda ise, diğer ortakların yardımıyla, her katıyı şekillendirmek için en iyi protokolü göstereceğiz. Şekillendirilen tüm malzemeler mekanik kararlılık (çarpma testleri) ve bunun yanı sıra seçilen MOF’un optimal hacimsel CO2 kapasitesini ve CO2/N2 seçiciliğini veren şeklinin spesifik yüzey alanı (N2 adsorpsiyonu) ve porozite (Hg-intrüzyonu) açısından test edilecek ve karakterize edilecektir. Şekillendirme faaliyeti, test sorpsiyon ünitesinin yapısına bağlı olarak farklı gövde boyutlarını hedeflemelidir. Şekillendirme yöntemlerinin optimizasyonu 10 g ölçeğinde SINTEF ve CNRS-Paris’te yapılacaktır. KRICT her iki araştırma merkezine de en iyi şekillendirme yolunun oluşturulmasında yardımcı olacaktır. En umut verici şekillendirme yöntemleri daha sonra 100-200 g ölçeğinde şekilli parçacıklar üretmek için kullanılacaktır.

D3.2: Şekillendirilmiş MOF'ların CO2 adsorpsiyon performanslarının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi

Quality checking of scaled-up and shaped samples by structural characterization and adsorption performances evaluation.

Ölçeklendirilmiş ve şekillendirilmiş numunelerin yapısal karakterizasyonu ve adsorpsiyon performans değerlendirmesi ile kalite kontrolü.

Ölçeklendirilmiş ve şekillendirilmiş numunelerin kalitesi ilk önce bir dizi karakterizasyon deneyi gerçekleştirilerek kontrol edilecektir: N2 porosimetrisi, cıva girişi, x-ışını toz kırınımı termal analizi, EDX analizi ve kızıl ötesi veya Raman spektroskopisi ile birleştirilmiş taramalı elektron mikroskopisi. Mekanik kararlılık, kırma ve aşınma testleri ile test edilecektir. CO2, N2 ve H2O’nun tek bileşenli adsorpsiyon dengesi, hacimsel/manometrik veya gravimetrik teknikler kullanılarak şekillendirilmiş malzemeler üzerinde incelenecektir. Rekabetçi adsorpsiyon, kütle transfer parametrelerini incelemek ve farklı bileşenlerin adsorpsiyonu için kinetik sabitleri ölçmek için dönüm noktası eğrisi deneyleri yapılacaktır. Şekillendirilmiş MOF’ların ısı kapasitesi ve termal iletkenliği de ayrıca belirlenecektir.

Şekillendirme prosedürü ve bağlayıcı maddenin MOF’un kirletici maddeler açısından kararlılığını etkilemediğinden emin olmak için SO2 ve NOx varlığında MOF’ların kararlılığını incelemek için başka testler yapılacaktır.

WP4: SINTEF liderliğinde modelleme ve tekno-ekonomik sayısal optimizasyon

D4.1: Rekabetçi adsorpsiyon izotermleri hakkında bilgi edinme

Çok yakında güncellenecektir.

D4.2: CO2 yakalama işlemi için proses entegrasyonu ve temel performans göstergelerinin tanımlanması

Bu çıktı, farklı endüstrilerdeki farklı MOF adsorpsiyon proseslerinin teknik ve ekonomik temel performans göstergelerinin hesaplanması için bir çerçeve tanımlayacaktır.

Bu çıktıda, projede geliştirilen farklı MOF bazlı adsorpsiyon proseslerinin enerji santrallerine ve enerji yoğun endüstrilere entegre edildiğinde gösterecekleri teknik ve ekonomik temel performans göstergelerini (kaçınılan CO2 için kaçınılan birincil birincil enerji tüketimi (SPECCA) maliyeti, ürün maliyeti, enerji cezası) hesaplamak için genel bir çerçeve tanımlanacaktır. Proses optimizasyonu iş adımında kullanılacak CO2 yakalamanın sermaye ve işletme maliyetlerinin hesaplanması ve farklı enerji santralleri ve endüstriyel uygulamalar için genel ekonomik KPI’ların hesaplanması için işlevler tanımlanacaktır.

D4.3: Adsorpsiyon proseslerinin simülasyonu ve optimizasyonu

Çok yakında güncellenecektir.

WP5: Seçilen ayırma teknolojisinin SINTEF liderliğinde ilgili çevrede doğrulanması

D5.1: TRL5'te test için şekillendirilmiş MOF bazlı adsorbantların teslimi.

Pilot reaktörler (TRL5) için 1-3 kg ölçeğinde şekillendirilmiş formda sınırlı sayıda MOF üretilecektir. Şekillendirilmiş formda ölçeği yükseltilmiş MOF’ların fiziksel karakterizasyonu da sağlanacaktır.

WP2 ve WP3’te sentezlenen ve test edilen maksimum dört şekillendirilmiş MOF adsorbanı, TRL5’te VPSA ve MBTSA testi yapmak için ölçeklendirilecek ve 1-3 kg ölçeğe göre şekillendirilecektir.

Üretilen malzemelerin kalitesinden emin olmak için Toz X-Işını kırınımı, azot porozimetrisi, CO2, N2 sorpsiyon izotermleri, parçacık yoğunluğu ve kırma/aşınma testleri dahil olmak üzere, ölçeği yükseltilmiş MOF’ların ileri fiziksel karakterizasyonu yapılacak ve rapor edilecektir.

D5.2: VSA ve MBTSA'da yapılan MOF testinden elde edilen temel sonuçlar

Çok yakında güncellenecektir.

D5.3: TRL6'ya ölçek yükseltme için öneri

Proses simülasyonu ve proses testinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve proseslerin daha da geliştirilmesi için öneri.

Laboratuvar ölçekli test sistemleri (D.5.2) üzerinde yapılan deneysel ölçümlere ve WP4’teki modellemelere dayanarak, VPSA ve MBTSA proseslerinin daha ileri ölçeklendirilmesi için alınacak yön tartışılacak ve TRL6 demo tesislerinin endüstriyel sahalarda yapımı için WP6 desteklenecektir.

WP6: TÜPRAŞ liderliğinde endüstriyel bir ortamda ölçek büyütme ve demonstrasyon

20-50kg ölçeğinde en az 1 şekillendirilmiş MOF

Demo tesislerde test etmek için 20-50 kg ölçeğinde şekillendirilmiş bir MOF’un yükseltilmiş ölçekli sentezi. Şekillendirilmiş formda yükseltilmiş ölçekli MOF’ların fiziksel karakterizasyonu da sağlanacaktır.

WP5’ten seçilen malzemeler, her bir demo sahada test edilmek üzere 20-50 kg ölçeğe göre şekillendirilecektir. Üretilen malzemelerin kalitesini temin etmek için Toz X-Işını kırınımı, azot porozimetrisi, CO2, N2 sorpsiyon izotermleri, parçacık yoğunluğu ve kırma/aşınma testleri dahil olmak üzere, yükseltilmiş ölçekli MOF’ların ileri fiziksel karakterizasyonu yapılacak ve rapor edilecektir.

D6.2: Demonstrasyon için sunulmaya hazır prototipler

Çıktı 6.2, 3 demo tesisin işletmeye alma raporudur. Rapor, konfigürasyon/tasarım açısından farklı olabileceğinden 3 demo tesisin bir tanımını içerecektir.

Çıktı D6.2, demo tesisin işletmeye alma raporudur ve İş adımı 6.2 ile ilgilidir. Ünite, 3 demo sahasına entegrasyonundan önce test edilmeli ve onaylanmalıdır. Rapor öncelikle böyle bir tesis için güvenlik gerekliliklerine odaklanacaktır: kaçak testi, güvenlik bariyerleri kontrolü… Daha sonra, üniteyi 7/24 kullanıma sunmak için kontrol döngülerinin kalibrasyonu ve ayarlanması ele alınacaktır. Her baca gazı/tesis için özel konfigürasyonlar rapor edilecektir. Devreye alma her bir tesis için ayrıntılı olacaktır çünkü birkaç tasarım ve/veya konfigürasyonu test etmek için farklı olabilmektedir.

KPI: başarılı kaçak testi (basınç ve vakum altında); güvenlik bariyerinin çalışmasının onaylanması; sahaya özel kontrol döngülerinin doğrulaması

D6.3: Çalışma koşulları altında giriş ve çıkış gazı ölçümleri hakkında rapor

Geliştirilmiş ve ölçeği yükseltilmiş MOF bazlı adsorbanların CO2 yakalama performansı, endüstriyel ortamda baca gazı akımları kullanılarak üç farklı demo sahasında test edilecektir.

Raporda, üç farklı demo sahasında, yani TCM’deki kombine ısı ve enerji santralinde ve kalıntı akışkan katalitik krakerda , TÜPRAŞ rafinerisindeki yanma sonrası fırın baca gazında ve SOLOMAT’taki atık yakıcıdan gelen baca gazında bulunan gerçek ortamdaki ince ayarlı MOF bazlı yakalama sisteminin (TRL6) doğrulanması ve demonstrasyonu ile ilgili sonuçlar yer alacaktır. Demo ölçeğindeki işlemler her bir demo sahasında 6 ay boyunca yürütülecektir. Farklı sıcaklık, basınç, baca gazı akış hızı, MOF miktarı, baca gazı akımının bileşimi ve safsızlıklar için çalışma ve proses koşullarının etkisi incelenecek parametreler olacaktır. Giriş ve çıkış gazı bileşimlerini yarı sürekli olarak izlemek için çevrimiçi spesifik analizörler ve gaz kromatografisi kullanılacaktır.

D6.4: D 6.3'te sağlanan verilerin analizi ve öneriler

Çıktı 6.4, 3 demo sahasında test edilen demo tesislerin performansını özetlemektedir. MOF teknolojisini diğer CO2 yakalama teknolojileriyle karşılıklı değerlendirmek için bir KPI listesi geliştirilecektir.

Çıktı D6.4, CO2 yakalama için demo tesisin performansını ele almaktadır ve İş adımı 6.4 ile ilgilidir. 3 demo tesisten elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Kullanılan KPI, CO2 yakalama oranı, CO2 ürün saflığı, gerekli enerji (GJ / tCO2), adsorpsiyon yatağındaki basınç düşüşü, döngü süresi ve MOF’un mekanik ve termal kararlılıkları olacaktır. Bu liste ayrıntılı bir liste değildir. Sonuçlar, katı sorbent yakalama işlemi için bir temel olarak kullanılacaktır. Performans diğer yakalama teknolojileriyle de karşılaştırılacaktır. Bunlardan biri, en olgun teknoloji olan amin bazlı yakalama işlemidir (MEA).

WP7: CRES liderliğinde tekno-ekonomik ve çevresel analiz

D7.1: Yasal çerçeve ve öneriler hakkında rapor

Katılımcı ülkelerdeki ve AB düzeyindeki, CO2 yakalama, taşıma ve depolama ile ilgili mevzuat şartları hakkında rapordur. Teknolojinin yayılmasına odaklanan mevzuat öneri tekliflerini içermektedir.

Tüm katılımcı ülkelerdeki ve AB düzeyindeki mevzuat koşulları ve yasal koşullar hakkında bir rapor hazırlanacaktır. Bu rapor, CO2 yakalama, taşıma ve depolama sistemlerinin yaygın hale gelmesinin önüne çıkan engelleri içerecektir. Mevzuat ve yasama ilkeleri ve farklılıkları, hedeflenen ülkelerde ortak modeller çıkararak ve ortak bir çerçevede düzenleme için en iyi yaklaşımları tanımlayarak, katılımcı 8 ülke için belirlenecektir. Güvenlik konularıyla ilgili düzenlemeler de dahil edilecektir. Yasamaya ve mevzuata ilişkin değerlendirmeye dayanarak, bir dizi öneri sunulacaktır. Bu öneriler mevcut mevzuat bağlamında yapılacak ve endüstrilere, politika yapıcılara ve ilgili kamu yetkililerine sunulacaktır.

D7.2: Ekonomik Analiz

Tekno-Ekonomik değerlendirmeler (TEA), araştırma konusu olan teknolojiler/yöntemler üzerinde yapılacak ve kimyasal adsorban (MEA veya benzeri) bazlı bir yakalama tesisi ile karşılaştırılacaktır.

İnceleme konusu olan teknolojiler/yöntemler üzerinde tekno-ekonomik değerlendirmeler (TEA) yapılacaktır. İlk olarak, deneysel sonuçlara ve modelleme sonuçlarına dayalı olarak genel bir maliyet tahmini geliştirilmiştir. Proje geliştikçe, genel tahmini optimize etmek ve tesise özgü vakalara girdi sağlamak için temel teknik performans göstergeleri tanımlanır ve kullanılır. Son olarak, optimize edilmiş jenerik tahmin, bir kimyasal adsorban (MEA) bazlı yakalama tesisiyle karşılaştırılacaktır.

D7.3: Yaşam Döngüsü Analiz Raporu

Bu çıktıda, araştırılan teknolojilerin/yöntemlerin çevresel etkileri incelenecektir. Etkiler, hammadde çıkarma, üretim ve işletme aşamalarının tüm girdileri (kaynak ve enerji tüketimi) ve çıktıları (hava emisyonları ve atıkları) analiz edilerek sağlanacaktır. Analiz, CO2 eşdeğerleri, birincil enerji, asitleşme ve ötrofikasyon potansiyeli açılarından iklim değişikliği potansiyelini içerecektir. Sonuç, yaşam döngüsü aşamalarını, malzemeleri ve çevresel etkiye daha fazla katkıda bulunan prosesleri anlamak için çevresel bir profil olacaktır.

WP8: CRES liderliğinde transfer edilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve sosyal konular

D8.1: Sosyal anketler ve halkın katılımı senaryoları hakkında rapor

Yerel toplulukları içeren bir sosyal anket ve hükümet temsilcileri ve proje geliştiricilerine odaklanan nitel bir çalışma hakkında rapordur. Kamu katılımı senaryolarını da içeren planlı faaliyetler için bir paydaş katılım stratejisidir.

Çıktı, sosyal kabulü etkileyebilecek faktörleri dikkate alarak yapılmış olan yerel toplulukları içeren sosyal anketin sonuçlarını sunacaktır. Anketler kullanılarak yapılan kantitatif anket, 8 farklı ülkede, ülke başına en az 80 katılımcıyı içerecek şekilde yapılacaktır. Ayrıca, hükümet temsilcileri ve proje geliştiricilerine odaklanan kalitatif bir çalışma (görüşmeler, odak grupları) yapılacaktır. Çalışma maliyet, teknik gereklilikler ve ilgili ulaşım altyapısı üzerindeki operasyonel ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi, CO2‘nin depolanması veya kullanımı ile ilgilenecektir. Çıktı, sosyal çalışmaların sonuçlarına dayalı olarak ve sosyoekonomik dışsallıklar vb. gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak planlanan faaliyetler için bir paydaş katılım stratejisi sunacaktır. Bu strateji, kamu katılım senaryolarının geliştirilmesi için kullanılacaktır.

D8.2: Tekrarlanabilirlik ve transfer edilebilirlik planı

Stratejik ortakların tanımlanması, piyasa analizi, teknik ve ticari faaliyetler, finansman kaynaklarına erişim ve iş vakalarını içeren bir tekrarlanabilirlik ve transfer edilebilirlik planıdır. Çimento sektörüne adaptasyona odaklanan ekonomik bir değerlendirmedir.

Proje sonuçlarının alternatif bağlamlarda tekrarlanabilmesini ve bu bağlamlara transfer edilebilmesini sağlayacak bir plan yapılacaktır. Plan, a) önerilen çözümün diğer bağlamlara ve faaliyetlere tekrarlanabilmesi ve aktarılabilmesi için gerekli stratejik ortakların belirlenmesini amaçlayan bir analizi; b) Farklı ortamlarda piyasaya sürülme bağlamında piyasa analizini; c) finansman kaynaklarına erişimin yanı sıra tekrarlanabilirlik ve transfer edilebilirlik alanlarının fiziksel olarak tanımlanmasını; d) teklif edilen çözümün diğer uygulamalara genişletilmesini doğrulamayı hedefleyen teknik ve ticari faaliyetleri ve e) projede ele alınandan farklı sektörlerde önerilen çözümlerin kolay alınmasına yardımcı olan iş vakalarının hazırlanmasını içerecektir. Ek olarak, çıktı, özellikle çimento sektörüne adaptasyona odaklanan bir ekonomik değerlendirme ve ardından bu sektörel bakış açısına dayalı bir SWOT analizi içerecektir.

D8.3: Endüstriyel Küme Kurulundaki katılımcıların listesi

Proje çözümlerinin tekrarlanabilirliğini ve transfer edilebilirliğini geliştirmek amacıyla Endüstriyel Küme Kurulu oluşturulacaktır.

Proje çözümlerinin tekrarlanabilirliğini ve transfer edilebilirliğini geliştirmek için bir Endüstriyel Küme Kurulu oluşturulacaktır. Kurul toplantılara ve yaygınlaştırma etkinliklerine davet edilecek ve karbon yakalama, depolama/kullanımı konusundaki görüş ve ihtiyaçlarını paylaşacak, konsorsiyum tarafından hangi çözümlerin getirilebileceğini görmek için çalışma koşullarını ve karşılaştıkları teknik ve ekonomik kısıtlamaları belirleyecektir. Kurul test sonuçlarına erişebilecek ve MOF4AIR tarafından düzenlenen bilimsel çalıştaylara ve faydalanma toplantılarına davet edilecektir.

Kurul projenin ilk yılında oluşturulacaktır ve sadece çimento sektöründen değil, Avrupa’daki diğer enerji yoğun sektörlerden de önemli aktörler davet edilecektir. Türkiye’de enerji yoğun endüstrilerin önde gelen iki kuruluşu olan TÇMB ve TÜPRAŞ, proje çözümlerinin tekrarlanabilirliğini ve transfer edilebilirliğini geliştirmek için iş birliği yapacaktır.

WP9: EQY liderliğinde iletişim, yaygınlaştırma ve kullanım

D9.1: Yaygınlaştırma ve iletişim planı

Bu raporda, EQY proje için iletişim ve yaygınlaştırma stratejisini tanımlayacaktır. Bu rapor farklı hedefleri, araçları ve kanalları, faaliyetlerin sıklığını ve sorumlulukları içerecektir. Bu çıktı düzenli olarak güncellenecektir.

Yaygınlaştırma ve İletişim Planı, projenin ve proje sonuçlarının yüksek görünürlük, erişilebilirlik ve tanıtımını sağlamak için Konsorsiyum tarafından kullanılacak MOF4AIR proje yaygınlaştırma ve iletişim stratejisini ve uygulama planını tanıtmaktadır. Bu belge, iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin etkisini planlamak ve değerlendirmek için bir referans çerçevesidir ve proje ilerledikçe güncellenecek ve duruma ayarlanacaktır. MOF4AIR projesinin nihai başarısı, AB finansmanının sona ermesinden sonra da devam edebilmesi için iyi koordine edilmiş yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetlerine büyük ölçüde bağlıdır. Bu çıktının temel amacı, proje araştırmasının ve sonuçlarının, uygun yöntemler aracılığıyla proje boyunca uygun zamanlarda, uygun hedef kitlelere yaygın bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır.

D9.2: Projeye özel web sitesi

Web sitesi önce İngilizce olarak oluşturulacak ve daha sonra proje ortaklarının farklı dillerine çevrilecektir. Kullanıcılara proje hedefleri, faaliyetleri ve beklenen sonuçlar hakkında iyi bir genel bakış sunacaktır.

Bu çıktı, proje gelişmeleri ve sonuçlarının iletişimi, yayılması ve kullanılması için EQY tarafından geliştirilen MOF4AIR web sitesini sunmaktadır. Bu raporda, web sitesinin her bir bölümü, kullanılacak tasarım ve entegre edilecek içerik hakkında ayrıntılar verilmektedir. Web sitesinin ana içeriğine İngilizce ve iş ortaklarının dillerinde erişilebilirken, bazı bölümler yalnızca İngilizce olarak tutulacaktır. Web sitesi, bilgilendirici, gezinmesi kolay ve tüm farklı paydaş türlerini hedefleyebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Çıktı, web sitesi yapısını ve içeriğini 2019’un sonunda sunar. Web sitesi tüm proje boyunca gelişecek ve düzenli olarak tamamlanacaktır.

D9.3: İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında rapor

Bu raporda, EQY iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirecektir. EQY, her etkinliğin hedef kitlesine uygun olup olmadığını ve bu kitleyi hedefleyip hedeflemediğini belirleyecektir.

Proje uygulamasının sonunda, bu rapor, MOF4AIR’i tanıtmak için proje ile birlikte ortaklar tarafından gerçekleştirilen iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetlerine son bir genel bakışın oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Geliştirilen ve uygulamaya konulan iletişim ve yaygınlaştırma araçlarının ve faaliyetlerinin etkinliği, örneğin projenin web sitesi, sosyal web stratejisi ve faaliyetleri, E-posta iletişim kampanyaları ve bültenleri, makaleler ve basın bülteni, bilimsel yayınlar, konferans ve etkinliklere katılım, çalıştaylar, web seminerleri ve/veya seminerler vb. projenin bitiminde gözden geçirilecektir.

D9.4: Faydalanma planını ve araştırma yol haritasını bir araya getiren rapor

Çıktı şunları bir araya getirmektedir: (i) sonuçlardan faydalanmanın farklı yollarını tanımlayan faydalanma planı; (ii) proje sırasında tespit edilen hususları araştırılmaya devam edilecek noktalar olarak tanımlayan araştırma yol haritası.

Projenin sonuçlarından yararlanmak ve böylece önümüzdeki yıllarda daha yüksek TRL’lere çözüm geliştirmeye devam etmek için bir kullanım planı tanımlanacaktır. Tüm ortaklardan gelen girdilerle değer zinciri boyunca sonuçları değerlendirmenin farklı yolları araştırılacak ve proje sonunda bir faydalanma çalıştayı düzenlenecektir.

Bu faydalanma planıyla ilişkili olarak, araştırmaya devam etmek için belirlenen noktalara dayanan bir araştırma yol haritası, özellikle oluşturulan Endüstriyel Küme Kurulu (bkz. WP8) ile istişare edilecektir. Bu belgeler, Çıktı D9.4’te bir araya toplanacaktır.

WP10: UMONS liderliğinde projenin yönetimi

D10.1: Yönetim ve koordinasyon araç kutusu

Yönetim araçları, bütçe tahsisinin kontrolüne ve her bir ortak tarafından gerçekleştirilen işlerin ilerlemesinin ve kalitesinin izlenmesine izin vererek projenin günlük takibinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Bu çıktı, iyi idari ve finansal yönetimin yanı sıra proje sırasında değişim ve iş birliği içinde çalışmayı sağlamak için geliştirilen araçları açıklamaktadır. Bu çıktı bir Gantt şeması ve bir İş Dağılımı Yapısı (WBS) içeren ayrıntılı bir Proje Yönetim Planı içerecektir. Çıktı iş adımı başına bir zaman çizelgesini, sorumlu iş ortağıyla ilgili altiş adımları , ilgili çıktıları ve diğer iş adımlarına olan bağımlılıkları içermelidir. Proje süresince en az 2 revizyon yapılmalıdır (biri ilk raporlama döneminin bitiminden hemen önce ve diğeri ikinci raporlama döneminin bitiminden hemen önce olmak üzere).

D10.2: Tüm toplantıların raporları

Bu çıktı proje sırasında gerçekleşecek toplantıların raporlarını bir araya getirmektedir.

Bu çıktı proje sırasında gerçekleşecek toplantıların raporlarını bir araya getirmektedir (Başlangıç Toplantısı, 6 ayda bir yapılan İlerleme Toplantıları ve Final Toplantısı)

D10.3: Projenin fikri mülkiyet hakları (IPR) ile ilgili rapor

Bu çıktı, Fikri Mülkiyet Hakları yönetim planını açıklamaktadır. Proje sırasında geliştirilen tüm eylemleri ve sonuçları gösterir: Fikri mülkiyet haklarının tanımlanması ve korunması

Fikri mülkiyet hakkı kuralları Konsorsiyum sözleşmesinde (CA) ve Hibe sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olarak belirtilecektir. DESCA modeline dayalı CA, ortaya çıkan sonuçların mülkiyeti (ön plan), arka plana erişim hakları ve proje uygulamasının, araştırma kullanımının ve doğrudan faydalanmanın sonuçları, sonuçların korunması, malzeme aktarım yükümlülükleri konularındaki kuralları tanımlayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları ve Faydalanma Kurulu (IPREB), diğer ortaklar tarafından proje ile ilgili herhangi bir bilgiyi ve planlanan yayınların veya sunumların ilanına ilişkin kuralları açıklamadan önce izlenecek gizlilik prosedürlerini tanımlayacaktır. Ayrıca, tüm fikri mülkiyet konularının yönetilmesinden ve ön planın yayılmasına ilişkin koşullara, en uygun fikri mülkiyet hakkı koruma stratejisine, patent portföyü yönetimine ilişkin kararlar almaktan sorumlu olacaktır.

D10.4: Veri Yönetim Planı

Veri yönetimi politikasının açıklaması: hangi verilerin üretileceği, bu verilerin nasıl kullanılacağı veya erişilebilir hale getirileceği, nasıl iyileştirileceği ve saklanacağı.

Proje için bir proje veri tabanı oluşturulacak ve MOF4AIR proje süresi boyunca kullanılacaktır. Bu veri tabanı projenin en başında oluşturulacak ve sürekli olarak doldurulacaktır. Toplanan tüm verilerle ilgili olarak, DMP (Veri Yönetim Planı) hazırlanacak ve veriler projeye dahil olan her ortaktan geleceği için katkıda bulunan tüm ortaklara sunulacaktır. DMP, veri yönetimi politikasını, özellikle proje tarafından hangi verilerin üretileceğini, nasıl kullanılacağını veya erişilebilir hale getirileceğini ve nasıl iyileştirileceğini ve korunacağını detaylandıracaktır.

WP11: UMONS liderliğinde etik gereklilikler

D11.1: H - Gereklilik No. 1

Araştırma katılımcılarını tanımlamak/işe almak için kullanılacak onay formlarını ve bilgi formları hakkındaki prosedür ve kriterlerin tanımlanması.

Bu çıktı aşağıdakileri bir araya getirmelidir:- Araştırma katılımcılarını tanımlamak/işe almak için kullanılacak prosedürler ve kriterler;
– Bilgilendirilmiş onay formları ve bilgi formları (katılımcılar için anlaşılabilir dil ve terimlerle yazılmış) şablonları;
– İnsanların katılımı için uygulanacak bilgilendirilmiş onay prosedürleri;
– Etik kurulların ve/veya yetkili makamların insanlarla yapılacak araştırmalar için (varsa) fikirlerinin/onaylarının kopyaları.

D11.2: POPD - Gereklilik No. 2

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin prosedürlerin tanımı.

Ev sahibi kurum tarafından bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) atandığını ve DPO’nun iletişim bilgilerini araştırmada yer alan tüm veri sahiplerine bildirildiğini teyit eder.
Çıktı şunları bir araya getirecektir:
– Veri sahiplerinin / araştırma katılımcılarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için uygulanacak teknik ve organizasyonel önlemlerin açıklaması;
– Kişisel verilere veya kullanılan ekipmanlara yetkisiz erişimi önlemek için uygulanacak güvenlik önlemlerinin açıklaması;
– Uygulanacak anonimleştirme / takma adla isimlendirme tekniklerinin açıklaması.

D11.3: NEC - Gereklilik No. 3

AB üyesi olmayan ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili etik konular (örn. Pilot testlerde güvenlik, kişisel veri işleme).

AB üyesi olmayan ülkelerde yürütülen faaliyetlerin etik sorunları (ör. Pilot testlerde güvenlik, kişisel veri işleme) gündeme getirmesi durumunda, AB dışında yürütülen araştırmanın en az bir AB Üye Devletinde yasal olması sağlanır.
AB standartlarına uygunluğu gösteren bilgilerin yanı sıra ulusal/AB mevzuatının gerektirdiği şekilde AB’den ithal edilecek/AB’ye ihraç edilecek malzemeler veya ithalat/ihracat izinlerinin kopyaları hakkında ayrıntılar toplanmalıdır.

D11.4: EPQ - Gereklilik No. 4

İlgili tesis ve prosesler ile uygun sağlık ve güvenlik prosedürleri için gerekli izin kopyalarının alınması.

Bu projede yer alan personel için ilgili yerel/ulusal yönergelere/mevzuata uygun sağlık ve güvenlik prosedürlerinin uygulandığı kanıtlanacaktır.

Tüm ortaklar, projeye dahil olan tüm personel için (i) Bu bölüm için risk değerlendirmesi ve (ii) Bu bölüm için önleme ve koruma önlemleri olmak üzere iki kısımdan oluşan bir iş istasyonu sayfası hazırlayacaktır. Başlangıç toplantısı sırasında bu doküman tüm ortaklara koordinatör tarafından verilecektir. Tüm ortakların iş istasyonu belgeleri toplanacak ve konsorsiyuma gelen veya konsorsiyumdan ayrılan personelin ardından düzenli olarak güncellenecektir.